Informace - Novinky


Nov dokument (23.1.2020)

Pozvnka na zasedn zastupitelstva obce ovka

v pondl 3. nora 2020 v 18.30 hodin v zasedac sni kulturnho domu v ovce

Otevt dokumenthttp://www.sosuvka.com - Informan server obce ovky